Osby Näringslivs uppdrag

  • Vår viktigaste uppgift är att bevaka näringslivsintressen och driva projekt med stort medlemsintresse.
  • Vi är remissorgan till kommunen i olika frågor. Genom vår närvaro och styrka kan vi påverka myndigheter och institutioner.
  • Vi stimulerar nätverksbyggande, t ex mellan företag själva och mellan företag och kommunrepresentanter.
  • Vi sprider information i tidningen ESPRESSO och hemsidan osby.nu.
  • Vi initierar och stöttar projekt, t ex Sydostlänken, Osby Outlet, Osby Shopping m fl.
  • Vi driver mentorverksamhet för små eller nystartade företag.
  • Vi driver ett antal viktiga näringslivsfrågor, vilket vi tror bidrar till de framgångar Osby har i Svenskt Näringslivs kommunranking.
  • Vi bidrar till god arbetskraftsförsörjning genom att påverka utbildningsutbudet i rätt riktning.

Lunchmöten en gång i månaden

Vår verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023

Osby Näringsliv skall engagera sig i frågor och utvecklingsprojekt som gynnar näringslivet i Osby kommun och dess närhet och som underlättar för företagen och för deras anställdas i vardagen.

Vi representerar det samlade näringslivet i kommunen Bland våra ca 230 medlemmar har vi butiker, handels-, tjänste- och industriföretag, från alla delar av Osby kommun men också ett fåtal företag med säte i angränsande kommuner men med verksamhet i Osby.

A  Nätverksbyggande

A.1                Nätverksmöten
I syfte att stärka nätverket mellan företagen  och mellan företagen och kommunen skall vi  bjuda in till för medlemmarna kostnadsfria frukostmöten, företagsluncher eller after work. Vid dessa tillfällen anordnas intressanta föreläsningar med variationsrika teman och innehåll.

Arbetsgrupp: Kansliet (huvudansvarig), Jimmy Ekborg, Bo Ekstrand
Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 073-020 73 69.

A.2                Företagskvällar
Målsättningen är att minst två gånger per år anordna företagskvällar. Syftet med dessa är dels att erbjuda forum för medlemmarna att utveckla sina nätverk, men också för att ta del av intressanta gästföreläsare. På en av träffarna ska vi också stå som värd när det delas ut ett flertal utmärkelser, bl.a. årets företag som är instiftat av Företagarna, Årets butik. Kvällarna skall arrangeras tillsammans med Osby kommun, LRF och Företagarnas riksförbund.

Arbetsgrupp: Bo Ekstrand (huvudansvarig), Jimmy Ekborg
Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 073-020 73 69.

A.3                KIA
KIA (Kvinnor i arbetslivet) är ett fristående nätverk för kvinnor i ledande positioner.  För närvarande är det ca 80 st på medlemslistan. Verksamheten skall bestå av föreläsningar, arbetsplatsbesök och utbildningar. Gruppen är
idag vilande

Arbetsgrupp:

401.

B.  Samhällsutveckling

B.1                 Osby Shopping
Osby shopping är drivs genom ett samarbete mellan Osby Näringsliv, Enskilda butiker och Osby kommun. Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Osby. Arbetet leds av en centrumledare som finansieras av Osby kommun, medan Osby Näringsliv sköter administration och ekonomi.

Det finns också vissa möjligheter att få rådgivning vid butiksförsäljning och nya etableringar.

Arbetsgrupp: Jimmy Ekborg, Anna Carlsson

Kontakt: Jimmy Ekborg, jimmy.ekborg@osby.se, tfn 070-952 82 21

B.2                Lönsboda Köpmangille
Arbetet leds av en centrumledare som finansieras av Osby Kommun, medan Osby Näringsliv sköter administration och ekonomi. Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Lönsboda, Verksamheten koncentreras till ett par lite större event:

  • Lönsbodadagarna i början på maj.
  • Julskyltningssöndag i december.

Det finns också möjlighet att få hjälp vid butiksförsäljning och nya etableringar.

Kontakt: Jimmy Ekborg, jimmy.ekborg@osby.se, tfn 070-952 82 21 + representant från Lönsboda Köpmannagille

B.3                Nyföretagande
Osby Näringsliv har ambitionen att medverka till ett ökat nyföretagande i kommunen. Detta kan ske bl.a. genom samarbete med Osby Nyföretagarcentrum avseende mentorer. Gymnasieskolans arbete med unga entreprenörer, UF-företag. Informationsbrev om vår verksamhet skall skickas till alla nystartade företag.

Nyföretagarcentrums styrelse: Mikael Kindblom (ordförande)
Kontakt och information till: Bo Ekstrand

Kontakt: Mikael Kindblom, mk@b4fire.se, tfn 073-655 60 01

B.4                      Infrastruktursatsningar
Osby kommuns satsning på en utbyggnad av industrispåret på Osby Nordost är mycket positiv. Osby Näringsliv skall med vårt nätverk stimulera till etableringar i samverkan med Osby kommun och OsbyTåg Ek. förening. Osby Näringsliv är delägare i Osby Tåg Ek. förening.

Järnvägsnätet i sydöstra Sverige behöver kompletteras med en ny förbindelse mellan södra stambanan och Blekinge kustbana via Olofström. Denna felande länk i transportsystemet kallas Sydostlänken. Osby Näringsliv bevakar det fortsatta arbetet inför kommande infrastrukturplan.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 073-020 73 69.

B.5                Osby Outlet
Osby Outlet är en stor lagerrensning med fantastiska erbjudande från företag och butiker i Osby. Syftet med detta event är att frigöra lagerytor och kapital i företagen, samtidigt som vi sätter Osby på kartan med möjlighet för privatpersoner att göra riktiga klipp till låga priser. Vanligtvis kommer cirka
10 000 besökare för att fynda varor till otroligt låga priser.

Kontakt: Jimmy Ekborg, jimmy.ekborg@osby.se, tfn 070-952 82 21, Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 073-020 73 69.

 

C  Information

C.1               osby.nu
All näringslivsrealterad information skall i största möjliga utsträckning samlas på vår hemsida www.osby.nu. En arbetsgrupp med representanter från Osby Näringsliv och KalbyNet ansvarar för att hemsidan utvecklas i takt med tiden.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 073-020 73 69.

C.2                ESPRESSO
I varje utgåva av tidningen ESPRESSO har vi  en egen sida med lokal näringslivsinformation. Ambitionen är att innehållet skall vara informativt, förmedla en positiv känsla för företagande samt synliggöra Osby Näringslivs verksamhet.

Kontakt: Bo Ekstrand, bo.ekstrand@ekstrands.com, tfn 070-551 34 60, kansliet, info@osbynaringsliv.se. tfn 073-020 73 69

C.3                Nyhetsbrev
Cirka åtta gånger per år skall ett nyhetsbrev till våra medlemmar produceras med ett sammandrag av den viktigaste informationen. Bl.a. lämnas en kort rapport av aktuella ärenden från senaste styrelsemötet.

Kontakt: Bo Ekstrand, bo.ekstrand@ekstrands.com, tfn 0479-535 401

C.4                Företagsregister
I samarbete med Osby kommun har vi ett företagsregister över alla företag i kommunen. Registret uppdateras vanligtvis av respektive företag, men när vi får kännedom om förändringar initierar vi också uppdateringar. För att säkerställa att vi har rätt uppgifter kommer vi under 2020 att fortlöpande uppdatera registret på Osby Näringslivs initiativ.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 073-020 73 69.

Osby Näringsliv
Styrelsen